STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
"Fundacja Geotyda", zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Bochenka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 2.04.2015r. przez notariusza Wojciecha Domaradzkiego w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Topolowej 52/6.

§ 3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. turystyki.

§ 4
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Fundacja dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

§ 7
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji przyczyniającym się do realizacji jej celów statutowych.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 8
1. Celem Fundacji jest wypromowanie i rozpowszechnianie geoturystyki.
2. Celami szczegółowymi są:
a. ukierunkowanie ruchu turystycznego w stronę geoturystyki,
b. tworzenie ogólnodostępnej bazy atrakcji geologicznych i geoturystycznych,
c. ochrona obiektów geologicznych i geoturystycznych,
d. wspieranie rozwoju obszarów z atrakcjami geologicznymi i geoturystycznymi,
e. aktywizacja lokalnych społeczności,
f. podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. tworzenie i rozpowszechnianie paragrafowych gier terenowych,
b. rozbudowę internetowej bazy obiektów geologicznych i geoturystycznych dostępnej pod adresem geotyda.pl,
c. stworzenie internetowej mapy rezerwatów przyrody nieożywionej, pomników przyrody nieożywionej oraz stanowisk dokumentacyjnych,
d. sprawowanie opieki nad rezerwatami przyrody nieożywionej, pomnikami przyrody nieożywionej oraz stanowiskami dokumentacyjnymi,
e. sprzątanie i udostępnianie obiektów geologicznych i geoturystycznych,
f. rewitalizację istniejących szlaków geoturystycznych,
g. organizację wydarzeń na terenach z obiektami geologicznymi i geoturystycznymi,
h. współpracę z organizacjami o zbliżonej tematyce.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000zł (tysiąc złotych) oraz samochód osobowy marki Ford Puma wyprodukowany w 2001r. o wartości rynkowej 6000zł (sześć tysięcy złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe i autorskie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 11
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a. tworzenia i rozpowszechniania paragrafowych grach terenowych,
b. organizacji wydarzeń na terenach z obiektami geologicznymi i geoturystycznymi,
c. darowizn, spadków, zapisów,
d. dotacji i subwencji,
e. zbiórek i imprez,
f. pożyczek i kredytów.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12
Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
b. Rada Fundacji zwana dalej Radą.

Zarząd

§ 13
1. Zarząd powołuje Fundator.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu w osobie Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. zrzeczenia się członkostwa,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego można łączyć członkostwo w Zarządzie z członkostwem w Radzie.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. zmiana zapisów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie podmiotów do realizacji celów statutowych,
h. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, a w przypadku braku takich możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu.

Rada

§ 16
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z przynajmniej 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia jej składu, powołuje swą decyzją Rada.
4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a. zrzeczenia się członkostwa,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Rady.
7. Jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 18
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 19
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz oraz składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.

Zmiana statutu

§ 20
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze uchwał zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim oraz działalności Fundacji, w tym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie mógłby ulec cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. turystyki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Statut został uchwalony 15 sierpnia 2017r.,
a zatwierdzony 14 września 2017r.
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Statut w formacie PDF >>>
Copyright 2015-2021 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT